RÂNDUIELI BISERICEȘTI

Noutăți și informații importante pentru enoriași...

Zile de post

Zile de post și posturi

Pentru anul 2019

Nu se fac Nunți

Nu se fac Nunți

Pentru anul 2019

Noutăți

Noutăți

Informații

Informații despre Biserică

Istoric biserică

Biserica Parohiei Hunedoara I, cu hramul "Schimbarea la Faţă", este aşezată în municipiul Hunedoara, pe strada Popa Şapcă nr. 35.

Urmare a uniaţiei de la 1701, biserica veche ortodoxă din Hunedoara a trecut în folosinţa credincioşilor uniţi, iar cei rămaşi în legea românească (ortodoxă) au fost nevoiţi a-şi clădi o biserică nouă, după cum rezultă din actele vechi păstrate în arhiva fostei biserici ortodoxe şi în arhiva bisericii noi ortodoxe. Această biserică ortodoxă nouă, după declaraţiile unor credincioşi vârstnici, cărora le-au spus părinţii lor, ar fi fost o modestă bisericuţă de lemn, ridicată pe terenul intravilan numit "Manga" de care s-au servit aproape 100 de ani.

Actuala biserică a fost ridicată între anii 1797-1801 de credincioşii ortodocşi pe cheltuiala lor, în stil ardelenesc şi în formă de navă, din piatră şi cărămidă, cu acoperiş de şindrilă, înlocuit în anii 1958-1959 cu tablă zincată. Conform cronicilor, construirea bisericii a început în zilele Împăratului Francisc al II-lea", guvernator al ţării Ardealului Exc. Sa D. prof. Banti Georgie, pentru vlădică era ţara, partea neunită văduvă-vacant. Protopopul Eparhiei neunite a Hunedoarii Nicolae Huţovici şi aceluiaşi oraş paroh. Ctitori ostenitori şi ajutători au fost George Şucander, Iorga Ianăş, Sabău Zaharie, Banea Mihuţ, Păcurari Adam, Eftin Miclăuş, notar Balinaş. Slujitor era popa Petru Crişan. Turnul l-a acoperit Aradi Ferenţi din Abrud – Bania cu ai săi fraţi Nifon şi Aron. Pământul pe care s-a întemeiat biserica l-au dat Turi (Turc) şi Mihai – adevărat pentru bani. Scris în ziua 16, luna mai, anul 1801, prin dascălul normalist Ignaţiu Nastor.

Şirul preoţilor slujitori se cunosc numai din 1812-1814 Petru Crişan, 1814-1815 Nicolae Huţovici, 1816-1830 Nicolae Popoviciu, 1830-1852 Gheorghe Dants şi Nicolae Popovits, 1852-1864 Simon Popovits şi Gheorghe Dants, 1864-1885 Avram Păcurariu, 1885-1887 Georgiu Popoviciu, administrator parohial din Nădăştia superioară, 1887-1902 Gheorghe Oprea, 1902-1916 Avram Păcurariu, 1917-1920 Victor Ungur, administrator parohial din Zlaşti şi Constantin Dăncilă, administrator parohial din Minărău, 1920-1924 Andrei Ludu, 1924-1931 dr. Vasile Oană, 1931-1970 protopop Ic. Stavr. Nicolae Suciu, 1970-1979 Alexandru Gherghel, paroh, 1979 până actualmente preot slujitor Viorel Ghiura, 1980-2010 pr. Ic. Nicolae Ludovic Fărcaş paroh, iar din 2010 până actualmente pr.Ic. Stavr. Ion Bălăşoiu, paroh.

În anul 1901 parohia a fost ridicată la rang de Protopopiat, preoţii fiind şi protopopi ai tractului Hunedoara.

În decursul timpului, bisericii i s-au făcut reparaţii radicale, întărindu-i-se turnul şi corpul bisericii cu centuri de fier, din cauza crăpăturilor serioase din ziduri. În 1925 biserica a fost înzestrată cu tâmplărie nouă, cu icoane pictate de pictorul Henţa, precum şi cu mobilier nou, după modelul catedralei din Sibiu, lucrare executată în uzinele de fier ale Statului din Hunedoara, costul fiind suportat de Direcţia Generală a Uzinelor Bucureşti. În anul 1928 s-a înlocuit podeaua de scândură cu mozaic şi s-a reparat zidul interior dintre naos şi pronaos, lucrare executată de arh. Rudolf Wagner din Hunedoara. Tot în acest an a fost pictată cu pictură murală de pictorul Dumitru Cabadaief din Sibiu, pe cheltuiala credincioşilor. Până în 1918, pe lângă biserică a funcţionat o şcoală confesională.

În anii 1958-1959 s-au făcut reparaţii interioare şi exterioare la biserică şi turn, de către antreprenorul Bude Gheorghe, pe cheltuiala parohiei.

Clopotul cel mare, dăruit în anul 1926 de membrii Sindicatului Uzinelor de fier din Hunedoara, fisurându-se a fost retopit la fabrica "Oituz" din Bucureşti în anul 1952.

În 23 noiembrie 1958 din încredinţarea PS Sale Ep. Ardealului Andrei Mageru, biserica a fost sfinţită, cu rugăciuni pentru reparaţii, de către vicarul Eparhiei PC Prot. Dr. Gheorghe Liţiu.

În 1968 s-au făcut alte reparaţii bisericii prin vopsirea tablei cu bronz aluminiu, s-au pus jgheaburi noi şi burlane noi, s-a reparat soclul şi s-a stropit biserica în exterior cu ciment. Între 1964 – 1966 s-a împrejmuit cimitirul cu plăci prefabricate. Din anul 1974 biserica este declarată monument istoric, prin stilul şi vechimea ei, cf. hot. DMIA nr. 4660/74. În timpul P.C. pr. Al. Gherghel s-au executat lucrări la cafas, s-a pardosit biserica cu faianţă,, s-au adus modificări importante la casa parohială, aducându-se la starea ei actuală, şi s-au executat lucrări de pictură nouă de către pictorul bis. categ. I prof. univ. Petre Achiţenie, în anul 1979, lucrare compromisă în mare parte prin degradare şi impregnare cu fum de lumânări. După anii 1980, prin osteneala P.C. pr. Ic. Nicolae Fărcaş s-a achiziţionat un iconostas nou din lemn de cireş cu icoanele aferente, lucrare executată la Atelierele Patriarhiei de la Mânăstirea Pasărea şi s-a construit actuala capelă mortuară cu o terasă pentru oficierea slujbelor de înmormântare; de asemenea lucrări curente de întreţinere a bisericii (vopsit tabla, înlocuit jgheaburi, zugrăveli exterioare, etc.).

În urma numirii P.C. pr. Ion Bălăşoiu ca paroh, în anul 2010, luna mai, ziua 01, s-au executat lucrări de întreţinere la biserică prin vopsirea tablei cu bronz de aluminiu, s-a zugrăvit corpul bisericii, s-a refăcut soclul bisericii şi şapa de scurgere a apei pluviale, s-au amenajat trei cabine tip WC., cu chiuvetă, şi s-au efectuat lucrări de reparaţii capitale în interiorul casei parohiale, inclusiv introducerea încălzirii centrale, parţial şi la acoperiş, toate însumând peste 115.500 lei RON. În anul 2011 s-a izolat casa parohială cu polistiren, în valoare de 20.000 lei, actualmente desfăşurându-se lucrări de amenajare a capelei mortuare, după normele europene în vigoare. Lui Dumnezeu laudă în veci.

În anul 2013 s-au achiziţionat următoarele bunuri şi s-au efectuat lucrări; covoare – val. 14.300; candelabre biserică – val. 12.200 lei; reparaţii şi înlocuire porţi biserică, casa parohială şi capelă mortuară val. 3.700; supraveghere video biserică 2.200; construcţie bucătărie vară şi garaj=14.200lei; montare proiectoare biserică şi iluminat cimitir=46.100lei; canalizare biserică=9.300lei; montat ferestre termopan biserică=25.200lei; montat icoane mozaic pe faţada biserici=27.000lei. În anul 2014: introdus încălzire în pardosea în biserică 20.000lei; montare pardoseală travertin 55.000; zugrăvire exterioară biserică şi turn 25.400. montat calorifere etaj casa parohială 3.150. În anul 2015: s-a înlocuit tâmplăria în turn 6.500. staţie amplificare 10.700 Mobilier sfântul altar 9.000lei. 

Schimbarea la Faţă în iconografie

Icoana Îl are în centru pe Hristos. Faţa Sa străluceşte mai puternic decât soarele, iar hainele Îi sunt strălucitoare ca lumina. De-o parte şi de alta sunt prezenţi Moise şi Ilie. La picioarele lui Hristos, trei dintre ucenici - Petru, Iacov şi Ioan, sunt copleşiţi de dezvăluirea slavei dumnezeieşti. Lumina văzută de Apostoli pe Tabor a fost însăşi slava Dumnezeirii pe care o vor contempla sfinţii în viaţa viitoare. Deşi izvorăşte raze de lumină, Hristos este înconjurat de un fond închis de culoare, aşa-numită mandorlă, prezentă şi în icoana Învierii, prin care se exprima realitatea tainică, de nepătruns a firii dumnezeieşti. Sfântul Grigorie Palama susţine că slava văzută pe munte de ucenici, deşi ţine fiinţiala de Dumnezeu, nu este însăşi natura Lui, ci doar o putere fiinţială, o energie comunicabilă şi sfinţilor. Prin aceste precizări, Sfântul Parlama a fundamentat doctrina ortodoxă, care distinge net între percepute şi primite de aleşi.

Evangheliile, prezentând Schimbarea la Faţă, nuanţează: la Matei, chipul lui Hristos este "ca soarele", iar la Luca, veşmintele, sunt "ca zăpada". Iată cum coexistă zăpada cu soarele fără a se topi, ca şi firea omenească a Mântuitorului cu cea dumnezeiască. Prima nu a fost distrusă şi topită de ultima, ci îndumnezeită, luminată.

Schimbarea petrecută pe muntele sfânt este o arvună şi o chezăşie a transfigurării finale. Prin această minune s-a arătat că firea zidită poate fi preschimbată sub acţiunea harului, că ea este aptă să primească energiile divine şi să se îmbrace în lumină.

Hramul biserici

Venirea lui Hristos în lumea iudaică a provocat multă tulburare. Unii L-au considerat un mare proroc, iar alţii un viitor rege al evreilor. Puţini L-au văzut ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Astfel, înainte de patimi, Hristos a arătat ucenicilor Petru, Ioan şi Iacov, pe muntele Taborului, slava Sa dumnezeiască.

Sfântul Ioan Damaschinul învăţa că "Hristos S-a schimbat la Faţă nu asumând ceea ce nu era, ci aratându-le apostolilor Săi ceea ce era, deschizându-le ochii şi, din orbi cum erau, făcându-i văzători". Părinţii spun că şi acum, şezând de-a dreapta Tatălui, Hristos e plin de lumină. De pildă, Macarie cel Mare, parafrazat de Simeon Metafrastul, zice: "Framântătura naturii omeneşti, pe care Şşi-a însuşit-o Domnul, s-a aşezat de-a dreapta măririi în ceruri, plină de slavă; slavă nu numai pe chip, ca Moise, ci în tot trupul".

Schimbarea la Faţă este prăznuita în fiecare an la 6 august. Schimbarea la Faţă a Domnului este o sărbătoare ceva mai nouă decât celelalte praznice împărăteşti. Se pare că a fost la început aniversarea anuală a sfinţirii bisericii zidite în sec. IV de Sf. Elena pe locul de pe muntele Taborului unde Domnul S-a schimbat la Faţă. După unii, ea ar fi înlocuit o veche sărbătoare pagina a zeiţei Diana. Atât în Răsărit cât şi în Apus, serbarea ei începe a fi menţionată în documente din prima jumătate a secolului V, de când avem cuvântări festive în cinstea ei, de la patriarhul Proclu al Constantinopolului, patriarhul Chiril al Alexandriei şi papa Leon cel Mare. O găsim indicată şi într-un calendar liturgic local al Ierusalimului din sec. VII, iar în sinaxarele constantinopolitane şi în alte cărţi liturgice, manuscrise greceşti, apare pe la începutul secolului VIII. În tot cazul, sărbătoarea era generalizată în tot Răsăritul până în sec. VIII, când Sfinţii Ioan Damaschinul şi Cosma de Maiuma compun imne pentru slujba zilei.

În Apus sărbătoarea Schimbării la Faţă, deşi serbată sporadic încă de prin sec. VII, s-a generalizat mult mai târziu, prin hotărârea luată de papa Calist III de a consacra definitiv această sărbătoare, drept mulţumire pentru biruinţa câştigată de oştile creştine asupra turcilor la Belgrad, în anul 1456 (indicii despre serbarea ei sporadică în Apus găsim încă din sec. XII, cand mai era privită ca o inovaţie).

În această zi se aduc în biserici prinoase (pârga) din struguri, se binecuvântează şi se împart (obicei creştin vechi, amintit în canonul 28 al Sinodului trulan). În unele părţi (Biserica rusă) în această zi se face în biserici şi la cimitire pomenirea generală a morţilor şi mai ales a eroilor morţi pentru apărarea ţării.

Programul slujbelor. Luna Aprilie 2019

ZiuaOraSlujbaPreot de servici
030800 - 1000Sfânta LiturghiePreot Radu Scânteie
050800 - 1000Sfânta LiturghiePreot Radu Scânteie
060800 - 1030Sfânta Liturghie, ParastasePreot Radu Scânteie
061700 - 1800VecerniaPreot Radu Scânteie
070815 - 1130Utrenia, Sfânta LiturghiePreot Radu Scânteie şi Preot Ion Bălăşoiu
071700 - 1900Sfântul MasluPreot Ion Bălăşoiu şi Preot Radu Scânteie
100800 - 1000Sfânta LiturghiePreot Ion Bălăşoiu
120800 - 1000Sfânta LiturghiePreot Ion Bălăşoiu
130800 - 1030Sfânta Liturghie, ParastasePreot Ion Bălăşoiu
131700 - 1800VecerniaPreot Ion Bălăşoiu
140815 - 1130Utrenia, Sfânta LiturghiePreot Ion Bălăşoiu şi Preot Radu Scânteie
141700 - 1900Sfântul MasluPreot Radu Scânteie şi Preot Ion Bălăşoiu
170800 - 1000Sfânta LiturghiePreot Radu Scânteie
190800 - 1000Sfânta LiturghiePreot Radu Scânteie
200800 - 1030Sfânta Liturghie, ParastasePreot Radu Scânteie
201700 - 1800VecerniaPreot Radu Scânteie
210815 - 1130Utrenia, Sfânta Liturghie (Floriile)Preot Radu Scânteie şi Preot Ion Bălăşoiu
211700 - 1900Sfântul MasluPreot Ion Bălăşoiu şi Preot Radu Scânteie
221700 - 1900DeniePreot Ion Bălăşoiu
231700 - 1900DeniePreot Ion Bălăşoiu
240800 - 1000Sfânta LiturghiePreot Ion Bălăşoiu
241700 - 1900DeniePreot Ion Bălăşoiu
250800 - 1130Sfânta LiturghiePreot Ion Bălăşoiu
251700 - 1900Denia celor 12 EvangheliiPreot Ion Bălăşoiu şi Preot Radu Scânteie
260800 - 1000Ceasurile ÎmpărăteștiPreot Ion Bălăşoiu şi Preot Radu Scânteie
261700 - 1900Denia (Prohodul Domnului)Preot Ion Bălăşoiu şi Preot Radu Scânteie
280000 - 0400Utrenia Învierii, Sf. Liturghie (Învierea)Preot Ion Bălăşoiu şi Preot Radu Scânteie
281200 - 1300VecerniaPreot Ion Bălăşoiu şi Preot Radu Scânteie
290815 - 1130Utrenia, Sfânta LiturghiePreot Ion Bălăşoiu şi Preot Radu Scânteie
291700 - 1800VecerniaPreot Radu Scânteie
300815 - 1130Utrenia, Sfânta LiturghiePreot Radu Scânteie şi Preot Ion Bălăşoiu
301700 - 1800VecerniaPreot Radu Scânteie

Datele de contact (*câmpuri obligatori)

*
*

Locația

 Date contact

Nume
Preot Ion Bălășoiu
www.parohiaschimbarealafata.ro

 Adresa

Parohia Schimbarea la Față
Str. Popa Șapcă nr. 35
Hunedoara
O: +40 740 367 971